Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2019 13:40 VI/49/2019 Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko" w Golance Dolnej i nadania mu statutu.
12.06.2019 10:34 VI/48/2019 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za 2018r.
12.06.2019 10:29 VI/47/2019 Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 w sprawie ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu legnickiego, od dnia 1 września 2019 roku.
12.06.2019 10:25 VI/46/2019 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
12.06.2019 10:19 VI/45/2019 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
12.06.2019 10:17 VI/44/2019 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2018.
12.06.2019 10:15 VI/43/2019 Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za rok 2018.
12.06.2019 10:08 VI/42/2019 Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2018.
10.04.2019 09:09 V/41/2019 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
10.04.2019 09:06 V/40/2019 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok
01.04.2019 14:41 IV/39/2019 Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu do odbycia podróży służbowej
01.04.2019 14:38 IV/38/2019 Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
01.04.2019 14:34 IV/37/2019 Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
01.04.2019 14:31 IV/36/2019 Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
01.04.2019 14:27 IV/35/2019 Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji gminie Prochowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
01.04.2019 10:02 IV/34/2019 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
01.04.2019 09:59 IV/33/2019 Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok
01.04.2019 09:54 IV/32/2019 Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy"
01.04.2019 09:51 IV/31/2019 Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej"
01.04.2019 09:48 IV/30/2019 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego
01.02.2019 09:42 III/29/2019 Uchwała Nr III/29/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie..
01.02.2019 09:41 III/28/2019 Uchwała Nr III/28/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
01.02.2019 08:58 III/27/2019 Uchwała Nr III/27/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Legnickiego na lata 2019 – 2021.
01.02.2019 08:56 III/26/2019 Uchwała Nr III/26/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań profilaktycznych mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, w powiecie legnickim na lata 2019 - 2022”.
01.02.2019 08:53 III/25/2019 Uchwała Nr III/25/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 przez Powiat Legnicki.
01.02.2019 08:48 III/24/2019 Uchwała Nr III/24/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Legnickiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
01.02.2019 08:44 III/23/2019 Uchwała Nr III/23/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
01.02.2019 08:38 III/22/2019 Uchwała Nr III/22/2019 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
03.01.2019 12:46 II/21/2018 Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2019
03.01.2019 07:46 II/20/2018 Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko" w Golance Dolnej i nadania mu statutu
03.01.2019 07:44 II/19/2018 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego
03.01.2019 07:43 II/18/2018 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
03.01.2019 07:42 II/17/2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego
28.12.2018 14:30 II/16/2018 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
28.12.2018 14:28 II/15/2018 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
28.12.2018 14:26 II/14/2018 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
28.12.2018 14:22 II/13/2018 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok
28.12.2018 14:18 II/12/2018 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
21.11.2018 13:23 I/11/2018 Uchwała Nr I/11/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji stałych.
21.11.2018 13:21 I/10/2018 Uchwała Nr I/10/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
21.11.2018 13:19 I/9/2018 Uchwała Nr I/9/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
21.11.2018 13:18 I/8/2018 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego.
21.11.2018 13:17 I/7/2018 Uchwała Nr I/7/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego.
21.11.2018 13:16 I/6/2018 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Legnickiego.
21.11.2018 13:08 I/5/2018 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Legnickiego.
21.11.2018 13:07 I/4/2018 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Legnickiego.
21.11.2018 13:06 I/3/2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego.
21.11.2018 13:05 I/2/2018 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego.
21.11.2018 13:03 I/1/2018 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6