Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Legnicy na pisemny wniosek.

 

Wyciąg z ustawy o dostępie do informacji publicznej

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1,
urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są
oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi
określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za
treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła
informację, oraz datą udostępnienia.
2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić
możliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni,
powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z
zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym
w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie
o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie
zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób
i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie
określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia
pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia
informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie
informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli
w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku
o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot
ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym
kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie
sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania
o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ
władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także
imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku
postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów,
ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano
decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji,
niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji
oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16
stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
odwołania.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.