Nieodpłatna pomoc prawna

Logo: Zapisy na bezpłattne usługi: Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja

 

Naciśnij powyższy baner by zapisać się na poradę prawną

 

W dniach 30 stycznia oraz 6 i 13 lutego 2023 r. dyżury Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
będą pełnione w Gminie Chojnów (Urząd Gminy), w godzinach od 800 do 1200

W tych dniach punkt npp usytuowany w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy
będzie nieczynny.

 

UWAGA: od dnia 3 czerwca 2022r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Legnicy, pl. Słowiański 1 znajduje się w pokoju nr 113

 

ZAPISY na wizyty także pod numerem telefonu: 76 72-43-560,
[opcjonalnie: e-mailem:
starostwo@powiat-legnicki.eu]

 

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 113 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):

W punkcie na mocy podpisanej umowy z Powiatem Legnickim nieodpłatną pomoc prawną udziela:

 • Pani Adwokat Joanna Palko – w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2023 r.
  e-mail: kancelaria@adwokatpalko.pl

Osoba ta jest zobowiązana do udzielania takiej pomocy osobiście, a przypadku braku takiej możliwości – do zapewnienia zastępstwa w świadczeniu takiej pomocy.

1.1. Planowane dni i godziny dyżurów:

 1. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez adwokata lub jego zastępcę;
 2. w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, a w każdą środę, czwartek i piątek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500 ;
 3. w trakcie trwania 6-miesięcznego okresu, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i 2 będą odbywać się dyżury w każdej z gmin, co najmniej trzykrotnie;
 4. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pok. Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy)

W punkcie tym zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonują osoby uprawnione do udzielania takiej pomocy na podstawie umów o współpracy zawartych z organizacją pozarządową, tj. Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą przy ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

 • Prawnik Anna Wojsznis - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  Dyżurny telefon kontaktowy (w godzinach dyżurów): 507 030 138
  e-mail:
  annawojsznis9@gmail.com

2.1. Planowane dni i godziny dyżurów:

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna: w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, w każdą środę – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1000-1500;

Nieodpłatna mediacja: w każdy czwartek - dyżur będzie pełniony w godzinach:
1000-1500. W przypadku niezłożenia przez osobę uprawnioną wniosku o przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy dyżur będzie poświęcony nieodpłatnej pomocy prawnej;

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - w każdy piątek - dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500

 1. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.

3. Preferowana specjalizacja dyżurów (dziedziny prawa):

 1. Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – prawo rodzinne, cywilne, pracy;
 2. Miasto Chojnów – „Dom Schrama”, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów – prawo rodzinne, spadkowe;
 3. w przypadku pozostałych gmin – nie wskazano preferowanej specjalizacji dyżurów.

4. Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.

 1. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z2017r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 2. Osobom, o których mowa w punkcie 4.1. może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 3. Osoby, o których mowa w punkcie 4.1., które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

5. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Starostwo Powiatowe w Legnicy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Legnicy: pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76-72-43-560, e-mail: starosta@powiat-legnicki.eu, reprezentowane przez Starostę Legnickiego.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych: 76-72-43-429 lub e-mailowy iod@powiat-legnicki.eu.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 1 lit.c RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres trzech lat zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.01.2020 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.01.2023 08:01

Rejestr zmian dokumentu

30.01.2023 08:01 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.01.2023 14:46 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.01.2023 13:55 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
12.12.2022 08:11 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
18.10.2022 15:06 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
29.09.2022 14:54 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
29.09.2022 14:52 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
29.09.2022 14:51 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
12.08.2022 15:14 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
13.07.2022 10:27 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.07.2022 09:49 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.07.2022 09:47 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
14.06.2022 07:50 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
02.06.2022 13:05 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
26.05.2022 09:22 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
12.05.2022 08:36 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
12.05.2022 08:33 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
06.05.2022 14:13 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
28.04.2022 11:38 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.04.2022 09:18 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
01.04.2022 14:36 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
30.03.2022 14:37 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
14.03.2022 15:24 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
14.03.2022 15:23 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
22.02.2022 13:29 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
22.02.2022 13:27 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
22.02.2022 13:20 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
28.01.2022 15:24 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
11.01.2022 11:25 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
23.12.2021 09:37 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
30.11.2021 14:54 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
30.11.2021 14:53 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.11.2021 09:38 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
20.10.2021 15:12 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
27.09.2021 13:57 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
06.09.2021 13:17 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
06.09.2021 13:15 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
17.08.2021 03:44 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
09.08.2021 12:08 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
09.08.2021 09:20 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.08.2021 12:07 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.08.2021 12:03 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.08.2021 12:01 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.08.2021 11:59 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
16.07.2021 15:18 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
09.07.2021 12:45 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
06.07.2021 11:19 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
30.06.2021 14:46 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
30.06.2021 14:45 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.06.2021 15:28 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
28.05.2021 12:52 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
06.05.2021 14:32 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
15.04.2021 14:15 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.04.2021 11:49 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.04.2021 11:48 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.04.2021 11:47 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.04.2021 11:46 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.04.2021 11:44 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
08.04.2021 11:33 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
26.03.2021 14:07 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
19.03.2021 13:53 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
03.03.2021 11:56 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
03.03.2021 11:54 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
01.02.2021 11:09 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
01.02.2021 11:07 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
22.01.2021 15:28 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
22.01.2021 15:20 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
19.01.2021 10:09 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
10.01.2021 19:47 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
10.01.2021 19:46 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
10.01.2021 19:31 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
10.01.2021 19:30 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
05.01.2021 09:30 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.01.2021 14:33 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.01.2021 14:32 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.01.2021 11:53 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.01.2021 11:30 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.01.2021 11:21 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
04.01.2021 11:11 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
25.09.2020 13:37 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
25.09.2020 13:37 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
07.09.2020 14:38 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
18.08.2020 14:58 Edycja dokumentu (Mirosław Kulczycki)
29.07.2020 13:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.07.2020 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.07.2020 12:12 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
15.07.2020 12:07 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
29.06.2020 14:44 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
29.06.2020 13:45 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
17.06.2020 15:10 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
17.06.2020 13:56 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
08.06.2020 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.06.2020 15:56 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
04.06.2020 11:38 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
06.05.2020 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.05.2020 07:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.05.2020 14:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.04.2020 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.03.2020 14:12 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
13.03.2020 13:10 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
13.03.2020 13:09 Dodano załącznik
"wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf -
wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf"

(Wojciech Bajon)
24.02.2020 13:17 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
24.02.2020 12:37 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
07.02.2020 15:09 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
16.01.2020 12:33 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Bajon)