Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco w Starostwie Powiatowym w Legnicy

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki - Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel.: 76 72-43-560, e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu.
 2. W Starostwie Powiatowym w Legnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym  możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: "Inspektor ochrony danych" bądź e-mailowy: iod@powiat-legnicki.eu lub tel. 76 72-43-429.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
 4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.09.2019 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Bożena Maziarska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2022 14:32

Rejestr zmian dokumentu