ETAPY BUDOWY - POMOCNICZY SPIS DOKUMENTÓW

1. ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH


Wymagane dokumenty:

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:
 

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki)
 • Zaświadczenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie występującej w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową.

Dodatkowe informacje:

 • Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia organ nadzoru budowlanego
  o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórki), przed rozpoczęciem robót budowlanych (art. 41 pkt. 4 - Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r. poz. 290
  z późn.zm.).

Podstawa prawna:
Art. 41 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z późn.zm.).

2. TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY
 

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20):

1. 
Na tablicy informacyjnej określa się:
1)
rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
2)
datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
3)
organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
4)
nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
5)
imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
6)
imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.
2. 
Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.
3. 
Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.
4. 
Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu:
1)
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;
2)
niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy - w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
3)
zakończenia robót - w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

3. ZMIANA KIEROWNIKA BUDOWY/ROBÓT, INSPEKTORA NADZOWU INWESTORSKIEGO, PROJEKTANTA SPRAWUJĄCEGO NADZÓR AUTORSKI

Wymagane dokumenty
 

 • Zawiadomienie inwestora o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie;
 • Oświadczenie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie
  o przejęciu obowiązków;
 • Zaświadczenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski;
 • Dziennik budowy do wglądu.

Podstawa prawna:
Art. 44 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.).

4. ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:
Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:
 

 • Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych
 • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy, a w przypadku zmian nieistotnych wyszczególnienie tych zmian na oświadczeniu, ewentualnie aktualna „izba”, jeżeli ta dostarczona przy rozpoczęciu robót straciła ważność
 • Oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale Architektury
  i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy (geodeta dokonuje stosownego wpisu o geodezyjnym wytyczeniu obiektu w terenie na początku budowy, kierownik budowy oraz stosownie kierownicy robót dokonują wpisów na zakończenie budowy o zakończeniu prac zgodnie z pozwoleniem na budowę i w razie zmian wyszczególniaja zmiany nieistotne względem zatwierdzonego projektu budowlanego)
 • Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
 • Oświadczenie kierownika budowy o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej
 • Dane o obiekcie i charakterystyka energetyczna
 • Protokół z kontroli przewodów kominowych z kserokopią uprawnień kominiarza (z potwierdzeniem prawidłowego podłączenia urządzeń)
 • Decyzja UDT dla urządzeń ciśnieniowych (jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami)
 • Protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji, w które wyposażony jest obiekt dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (instalacja gazowa, wodna, kanalizacyjna, c.o., elektryczna) wraz z kserokopiami uprawnień tych osób
 • Protokół odbioru zjazdu w przypadku zjazdu z posesji na drogę gminną, powiatową
 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + informacja od geodety (z uwględnieniem zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego)
 • W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, z informacją o zakwalifikowaniu zmian przez projektanta jako zmiany nieistotne w myśl art. 36a Prawa Budowlanego. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 • Pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę

Uwaga:  w przypadku, gdy obiekt jest wyposażony przez instalację gazową, trzeba powołać kierownika robót sanitarnych/gazowych do nadzorowania prac przy instalacji gazowej oraz dostarczyć poniższe dokumenty:

 • Oświadczenie kierownika robót, a w przypadku zmian nieistotnych w danej branży wyszczególnienie tych zmian na oświadczeniu (w dzienniku budowy wpis kierownika robót o zakończeniu prac i informacja, że instalacja jest bezpieczna i nadaje się do użytkowania)
 • protokół odbioru końcowego przyłącza gazu przez stosowną instytucję (dostawca gazu);
 • protokół z próby szczelności gazu oraz protokół z napełnienia instalacji paliwem gazowym wraz z kserokopią uprawnień osoby ją wykonującej
 • Decyzja UDT zbiornika gazu w przypadku instalacji zbiornikowej

Dodatkowe informacje :

 • Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać dokumentację budowy i dokumentację powykonawcza oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.
 • Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.
 • Obowiązek ten nie obejmuje właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Podstawa prawna :
Art. 54 i art. 57 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z późn.zm.).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
POMOCNICZY SPIS DOKUMENTÓW
Podmiot udostępniający informację:
PINB
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.09.2010 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.01.2023 11:42