4. PRZYJMOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO UŻYTKOWANIA

a) do użytkowania obiektów budowlanych, na wzniesienie których jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu
w drodze decyzji dołączając (art.54, art.57):

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
  z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej);
 • dokumentację geodezyjną, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego
  z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  o ile jest wymagane
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o których mowa w ustawie o drogach publicznych;

b) Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku dla obiektu budowlanego lub budynku, na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, inwestor jest zobowiązany dołączyć (art. 55 – 59e ):
 

 • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
  z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej);
 • dokumentację geodezyjną, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego
  z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

· zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o ile jest wymagane;

· w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o których mowa w ustawie o drogach publicznych;

· oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ( Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna).

c) Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
PRZYJMOWANIE OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA
Podmiot udostępniający informację:
PINB
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.09.2010 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.03.2017 11:24

Rejestr zmian dokumentu