2. TERMINY I PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

Zgłaszający się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powinien złożyć podanie
z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie, której toczy się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizacje obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego. Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnych,
w terminie określonym w art. 35 K.p.a - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (wezwanie). O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania lub uzupełnionego wezwania (art. 59c).

3. ZADANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

a) Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, które inwestor składa przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie (art. 41 ust.4):

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, a także decyzje nadania uprawnień (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego, zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego i decyzje nadania uprawnień (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

b) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje ( art. 84 ):

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w budownictwie
 • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

c) Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

 • kat. V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kat. IX - budynki kultury, nauki i oświaty;
 • kat. X - budynki kultu religijnego;.
 • kat. XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • kat. XII - budynki administracji publicznej;
 • kat. XIII - pozostałe budynki mieszkalne;
 • kat. XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kat. XV - budynki sportu i rekreacji;
 • kat. XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
 • kat. XVII - budynki handlu, gastronomii i usług;

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
TERMINY I ZADANIA
Podmiot udostępniający informację:
PINB
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.09.2010 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.03.2017 11:23

Rejestr zmian dokumentu