Godziny obsługi bezpośredniej:

 Wydział Architektury i Budownictwa

Sekretariat AB
Poniedziałek — Piątek: 730 do 1530
Inspektorzy AB (osoby przydzielone do obsługi konkretnej sprawy)
Pon., Wt., Czw.: 1100 do 1500

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Poniedziałek — Piątek: 700 do 1500

 Kasa Starostwa Powiatowego

Poniedziałek — Piątek: 730 do 1500

 Wydział Komunikacji

Pon., Śr., Czw. 800 do 1500
Wt. 800 do 1700
Śr. - prawa jazdy — zamknięte
Pt. 800 do 1300

 Wydział Dróg i Mostów

Pon., Śr., Czw. 800 do 1500
Wt. 800 do 1700
Pt. 800 do 1300

 Starosta oraz Etatowy Członek Zarządu w sprawach skarg i wniosków

Wtorek: 1300 do 1600 Jeżeli dzień przyjmowania skarg i wniosków przypada w dzień wolny od pracy, najbliższym dniem ich przyjmowania jest następujący po tym terminie pierwszy dzień roboczy.

 

Po godzinie 1500, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, nie ma możliwości płatności gotówką. W wydziale Komunikacji istnieje możliwość płatności kartą bezpośrednio na stanowisku. Można też legitymować się dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 Getin Noble Bank s.a. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Procedury administracyjne przy realizacji, których można skorzystać z przygotowanych do pobrania formularzy

Numery rachunków bankowych (przejdź) dla wnoszących opłaty mieszkańców powiatu Legnickiego (nie dotyczy mieszkańców miasta Legnicy)

Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy i opłaty skarbowe wnoszą do Urzędu Miasta w Legnicy (przejdź)

W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica.

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Legitymacje osoby niepełnosprawnej
 2. Orzekanie o niepełnosprawności (dot. dzieci do lat 16-tu)
 3. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do karty parkingowej (na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.)
 5. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
 6. Wydanie karty parkingowej dla placówki
 7. Klauzula informacyjna RODO

Wydział Architektury i Budownictwa

Uwaga: Zmiana organizacji pracy.

poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 1100 do 1500, pracownicy merytoryczni wydziału będą udzielać informacji i wyjaśnień telefonicznych dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do wniosków złożonych przez inwestorów lub ich pełnomocników.

W przypadku spraw skomplikowanych, złożonych, wymagających osobistego stawiennictwa stron, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt, w celu omówienia z pracownikami wydziału zagadnień związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

Prosimy o unikanie wizyt niezapowiedzianych, bez wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

 

 
 1. Pozwolenie na budowę (przebudowę, rozbudowę, nadbudowę).
 2. Pozwolenie na rozbiórkę.
 3. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
 4. Przeniesienie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę
 5. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
 6. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
 7. Zgłoszenie zamiaru budowy, rozbiórki lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę
 8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
 9. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 10. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 11. Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 12. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m²

Wydział Ochrony Środowiska

 1. GEOLOGIA - Koncesje na wydobycie kopalin do 2 ha
 2. Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu
 3. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 4. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 5. Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
 6. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 7. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 8. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
 9. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 10. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
 11. Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe.
 12. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
 13. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 14. Wydanie karty wędkarskiej
 15. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 16. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
 17. Wydawanie zaświadczenia dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach.
 18. Zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 19. Obwody łowieckie na terenie powiatu legnickiego
 20. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne)
 21. Udostępnienie informacji o pochodzeniu gruntów
 22. Klauzula informacyjna RODO

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 1. Wydanie pozwolenia na sprowadzanie do kraju zwłok i szczątków osób zmarłych za granicą.

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

 1. Zasady organizowania Zbiórek Publicznych
 2. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 3. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 4. Kształcenie specjalne
 5. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (i zmiana wpisu)
 6. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. Stypendium / Nagroda Starosty Legnickiego
Kluby sportowe
 1. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Dokonywanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Dodatkowe informacje dla klubów sportowych
Stowarzyszenia zwykłe po 20 maja 2016r.
 1. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego
 2. Wydawanie zaświadczeń o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
Uczniowskie kluby sportowe
 1. Dokonywanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 2. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 3. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 4. Wykreślenie z ewidencji/likwidacja uczniowskich klubów sportowych
 5. Dodatkowe informacje dla uczniowskich klubów sportowych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 1. Sporządzanie wypisów i wyrysów
 2. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych
 4. Zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków
 5. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 6. Klauzula informacyjna RODO

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 1. Naliczenie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 2. Przyznanie prawa własności działki siedliskowej właścicielom zabudowań
 3. Przyznanie prawa własności nieruchomości obciążonej dożywotnim użytkowaniem

Wydział Finansowy

 1. Wystawienie druku RP-7 tj. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego e-mail: komunikacja@powiat-legnicki.eu

Licencje, zaświadczenia, zezwolenia
 1. Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym niebędącym taksówką
 4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 6. Zgłoszenie zmiany w zakresie pojazdów.
 7. Wniosek o wydanie wypisu/ów z licencji/zezwolenia
 8. Zgłoszenie zmiany do licencji/zezwolenia/zaświadczenia
Rejestracja pojazdów

Numery rachunków bankowych (przejdź) dla wnoszących opłaty mieszkańców powiatu Legnickiego (nie dotyczy mieszkańców miasta Legnicy)

Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy i opłaty skarbowe wnoszą do Urzędu Miasta w Legnicy (przejdź)

W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica.

 
 1. Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową oraz wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela
 3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 4. Dokonanie adnotacji VAT 1 – 4 w dowodzie rejestracyjnym
 5. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem, „L” i TAXI
 6. Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
 7. Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu oraz zastępczej tabliczki znamionowej
 8. Rejestracja czasowa pojazdu i wydanie tablic rejestracyjnych
 9. Rejestracja nowego pojazdu
 10. Rejestracja pojazdu marki „SAM”
 11. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 12. Rejestracja pojazdu zabytkowego.
 13. Rejestracja – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
 14. Wyrejestrowanie pojazdu
 15. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 16. Wydanie wtórnika lub wymiana karty pojazdu
 17. Wydanie wtórnika tablic (-y) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru, z powodu ich utraty lub zniszczenia lub tablic z nowym numerem rejestracyjnym
 18. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane o pojedzie
 19. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na wpis kolejnego terminu badania technicznego pojazdu
 20. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
 21. Zawiadomienie o zastawie rejestrowym
 22. Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 23. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi
 24. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
 25. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego
 26. Profesjonalna rejestracja pojazdów
Wydawanie praw jazdy

Numery rachunków bankowych (przejdź) dla wnoszących opłaty mieszkańców powiatu Legnickiego (nie dotyczy mieszkańców miasta Legnicy)

Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy i opłaty skarbowe wnoszą do Urzędu Miasta w Legnicy (przejdź)

W formularzach, dla pola powiat, mieszkańcy Legnicy powinni podawać: m. Legnica.

 
 1. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowej w dokumencie prawa jazdy.
 3. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 4. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 5. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy AM, A1, A2, A, B1, B i T.
 6. Wydanie prawa jazdy, rozszerzenie uprawnień – kat. B+E, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D. D+E
 7. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę(PKK)
 8. Wydanie wtórnika prawa jazdy
 9. Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 10. Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy
 11. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
 1. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
 2. Wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy
 3. Wymiana/przedłużenie ważności legitymacji instruktora/wykładowcy
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wydanie imiennego uprawnienia diagnosty
 1. Wydanie imiennego uprawnienia diagnosty
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy na drodze
 1. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny na podstawie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Wydział Dróg i Mostów

 1. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I, II
 2. Wydanie zatwierdzenia / uzgodnienia projektu zmiany organizacji ruchu
 3. Wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu legnickiego
 4. Wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację budowy lub przebudowy zjazdu z drogi powiatowej do posesji przyległej
 5. Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego
 6. Wydanie zezwolenia na lokalizację (remont) w pasie drogowym urządzeń obcych nie związanych z potrzebami drogowymi: przyłączy, sieci
 7. Wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację w pasie drogowym reklam lub obiektów obcych niezwiązanych z potrzebami drogowymi
 8. Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w związku z awarią
 9. Wydanie opinii w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym
 10. Klauzula informacyjna RODO

Referat Administracyjny

 1. Sygnalista - zgłaszanie naruszeń i nieprawidłowości w instytucji

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Sprawy w urzędzie
Podmiot udostępniający informację:
Referat Informatyki
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.06.2008 22:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.10.2022 13:44

Rejestr zmian dokumentu

28.10.2022 13:44 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
17.05.2022 15:20 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
27.04.2022 09:57 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
05.01.2022 15:00 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
23.12.2021 10:25 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
17.12.2021 14:31 Dodanie sygnalisty (Wojciech Bajon)
30.09.2021 14:47 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
01.02.2021 12:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.10.2020 09:03 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
20.10.2020 11:27 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
20.10.2020 11:23 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
21.08.2020 09:31 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
06.08.2020 13:24 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
03.06.2020 11:59 Procedura: Profesjonalna rejestracja pojazdów
(Wojciech Bajon)
12.05.2020 12:44 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
31.03.2020 12:02 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
02.03.2020 15:34 Dodanie procedur GK oraz aktualizacja wyglądu listy
(Wojciech Bajon)
27.01.2020 12:27 Edycja dokumentu: Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
zarejestrowanego

(Wojciech Bajon)
15.01.2020 13:57 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
27.11.2019 13:00 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
18.11.2019 14:29 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
14.11.2019 10:43 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
24.06.2019 14:26 Edycja dokumentu (Wojciech Bajon)
30.03.2019 11:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.02.2019 10:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.02.2019 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.01.2019 14:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.01.2019 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.11.2018 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2018 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2018 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2018 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2018 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2018 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.04.2018 08:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.03.2018 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
07.02.2018 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.10.2017 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.10.2017 11:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 11:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.02.2017 11:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.08.2016 10:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.01.2016 13:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.12.2015 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.10.2015 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 09:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.09.2015 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.08.2015 09:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.07.2015 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.07.2015 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.06.2015 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.06.2015 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
29.06.2015 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
26.05.2015 10:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.04.2015 09:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
16.04.2015 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 15:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.03.2015 12:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 12:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
28.01.2015 12:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 09:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.01.2015 09:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.12.2014 12:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.10.2014 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.07.2014 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
23.07.2014 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.04.2014 14:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.04.2014 09:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.04.2014 09:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.04.2014 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.04.2014 10:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 13:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
27.01.2014 12:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
22.02.2013 14:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.10.2012 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 10:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.07.2012 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 11:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
12.07.2012 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.07.2012 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.04.2012 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.04.2012 11:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2012 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.03.2012 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 13:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
14.03.2012 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.01.2012 13:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
19.01.2012 13:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
04.01.2012 09:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2011 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.09.2011 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 12:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
08.06.2011 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.03.2011 11:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.03.2011 09:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.03.2011 08:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
05.01.2011 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.10.2010 08:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.09.2010 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.08.2010 14:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
31.08.2010 14:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
30.08.2010 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2010 15:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
20.08.2010 14:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 14:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 11:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 10:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
02.03.2010 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.02.2010 09:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
11.01.2010 14:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.01.2010 10:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
03.02.2009 14:53 Edycja dokumentu (Mirosława Olewińska-Grzywacz)
07.11.2008 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.09.2008 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.09.2008 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
18.06.2008 14:46 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)