Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy

opracowana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – dalej RODO

Tożsamość Administratora danych i jego dane kontaktowe

W sprawach należących do właściwości  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności — Przewodnicząca Zespołu — Justyna Paczwa; pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 724 35 16, j.paczwa@powiat-legnicki.eu

W pozostałych sprawach — Starosta Legnicki – Adam Babuśka; Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica,  tel. 76 724 35 60, e-mail: starostwo@powiat-legnicki.eu

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Bożena Maziarska, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, pok. 231, piętro II; e-mail: iod@powiat-legnicki.eu, tel. 76 72-43-429

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonywanie:

  • określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wymienionych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym,
  • innych zdań powiatu określonych ustawami, w tym jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat,
  • nakładanych na powiat ustawami zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
  • zadań publicznych wynikających z porozumień zawieranych przez powiat z  organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu lokalnego,
  • zadań wynikających z realizowanych przez powiat projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Organy administracji rządowej i samorządowej, organy władzy sądowniczej oraz inne podmioty prawne, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego tak stanowią.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także innych przepisów szczególnych, jeżeli określają one inne niż wskazane w  rozporządzeniu okresy przechowywania akt.

Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane

  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan opiekę prawną. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu.
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych, żądania usunięcia danych, a  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa,  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych. Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz w określonych przypadkach na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Konsekwencją niepodania danych może być nie zrealizowanie żądania wniesionego przez Panią/Pana na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, bądź nie zawarcie umowy, której stroną jest powiat.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie dotyczy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.06.2018 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Bożena Maziarska
Data na dokumencie:
25.05.2018
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.06.2022 14:36