Starostwo Powiatowe w Legnicy
pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
Referat Administracyjny  
II piętro, pok. 230, tel. 76 72 43 427

dotyczy tylko rzeczy znalezionych na terenie powiatu legnickiego (z wyłączeniem miasta Legnicy)


godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30


Podstawa prawna funkcjonowania:

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
 • art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

WŁAŚCIWOŚĆ STAROSTY LUB INNYCH PODMIOTÓW

w sprawach rzeczy znalezionych

 • Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
 • Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
 • Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
 • Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy
 • Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publicznościalbo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy

           PRAWO ŻĄDANIA ZNALEŹNEGO

 • Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 •  W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzecz

           PRAWO DO NAGRODY

 • W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia. 

           ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY ZNALEZIONEJ

 • rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie,
 • rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę,
 • z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje

Wykaz rzeczy znalezionych:

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych
Podmiot udostępniający informację:
Referat Informatyki
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.01.2010 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.07.2016 09:55

Rejestr zmian dokumentu

07.07.2016 09:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
06.07.2016 11:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.01.2016 11:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
17.12.2015 09:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.05.2015 11:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
21.05.2015 08:24 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
21.05.2015 08:22 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
21.05.2015 08:20 Edycja dokumentu (Grzegorz Rogos)
31.03.2015 14:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.05.2014 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
09.05.2014 10:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
26.04.2011 13:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:14 Usunięto załącznik 4. (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:14 Usunięto załącznik 3. (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:14 Usunięto załącznik 2. (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 14:14 Usunięto załącznik 1. (Agnieszka Dańczak)
15.02.2011 07:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
25.11.2010 11:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Poswiadczenie znalezienia
rzeczy.pdf" na "4. "

(Damian Zieziula)
25.11.2010 11:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Poswiadczenie znalezienia
rzeczy.doc" na "3. "

(Damian Zieziula)
25.11.2010 11:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Oswiadczenie odebrania
rzeczy znalezionej.pdf" na "2."

(Damian Zieziula)
25.11.2010 11:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Poswiadczenie odebrania
rzeczy znalezionej.doc" na "1. "

(Damian Zieziula)
24.11.2010 12:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2010 12:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2010 12:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2010 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2010 12:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
24.11.2010 12:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
10.06.2010 13:06 Edycja dokumentu (Michał Kaczmarek)
10.06.2010 12:58 Edycja dokumentu (Michał Kaczmarek)
10.06.2010 12:57 Dodano załącznik "Poswiadczenie odebrania rzeczy
znalezionej.doc"

(Michał Kaczmarek)
10.06.2010 12:57 Dodano załącznik "Oswiadczenie odebrania rzeczy
znalezionej.pdf"

(Michał Kaczmarek)
10.06.2010 12:57 Dodano załącznik "Poswiadczenie znalezienia rzeczy.doc"
(Michał Kaczmarek)
10.06.2010 12:57 Dodano załącznik "Poswiadczenie znalezienia rzeczy.pdf"
(Michał Kaczmarek)
17.02.2010 11:53 Edycja dokumentu (Michał Kaczmarek)
15.01.2010 08:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.01.2010 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Dańczak)
13.01.2010 14:44 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Dańczak)