Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu,będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5. uchwalanie budżetu powiatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7.  podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8.  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  • zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
  •  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
  • współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art.5
 9. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  9a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  9b)uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  9c)uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  9d)dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu
 10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
  10a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 11. podejmowanie uchwal w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Kompetencje
Podmiot udostępniający informację:
Referat Informatyki
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.03.2008 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
21.03.2008
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.01.2020 10:30