Legnica, dnia 17 listopada 2022 r.

STAROSTA LEGNICKI

Plac Słowiański 1

59-220 Legnica

WS.6222.1.17.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) – p.o.ś., w związku z art. 29, 30, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) - uooś

podaję do publicznej wiadomości

że na wniosek nr RPW W 280/2022 z dnia 21 marca 2022 r. (data wpływu do tut. Organu: 22 marca 2022 r.) złożony przez firmę Sonac Osetnica Sp. z o.o. z siedzibą w Osetnicy, nr 1c, 59-225 Chojnów, NIP: 6940008443, reprezentowaną przez Pełnomocnika – Panią Joannę Zajdowicz z PBiEŚ SEPO Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Legnickiego znak: AS.6222.3.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. ze zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 255/8, 255/10, 255/11 obręb Osetnica, gmina Chojnów.

Zgodnie z art. 378 ust. 1  w związku z art. 192 p.o.ś. organem właściwym do wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla ww. instalacji jest Starosta Legnicki.

Zgodnie z art. 183 ust. 1, 3  w związku z art. 192, 202 ust. 1 p.o.ś. organem właściwym do przeprowadzenia kontroli i wydania postanowienia w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

W związku z powyższym informuję, że w terminie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 23 grudnia 2022 r. (włącznie) każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, a także wymaganymi przez przepisy postanowieniami organu właściwego do wydania decyzji i stanowiskami innych organów, w Starostwie Powiatowym w Legnicy, Plac Słowiański 1, pok. 334, w godzinach pracy urzędu (zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 76 72 43 421) oraz składać uwagi i wnioski do postępowania: osobiście – ustnie do protokołu
pod ww. adresem, w formie pisemnej, w formie elektronicznej na adres e-mail: a.rekas@powiat-legnicki.eu (w tytule wpisać: „uwagi i wnioski – zmiana pozwolenia Sonac Osetnica Sp. z o.o.”), a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wyznaczonego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Legnicki. Informacja o analizie i odniesieniu się do złożonych uwag i wniosków zostanie umieszczona w wydanej przez Starostę Legnickiego decyzji kończącej niniejsze postępowanie – zmieniającej pozwolenie zintegrowane znak: AS.6222.3.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/ → Tablica informacyjna i na tablicy ogłoszeń na II i III piętrze Starostwa Powiatowego w Legnicy w dniu 18 listopada 2022 r. oraz przekazane do publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na okres do dnia 23 grudnia 2022 r. przez Urząd Gminy Chojnów.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie dla społeczeństwa o możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym zmiany ostatecznej decyzji Starosty Legnickiego znak: AS.6222.3.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. ze zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania/odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 255/8, 255/10, 255/11 obręb Osetnica, gmina Chojnów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.11.2022 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
17.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.11.2022 09:41

Rejestr zmian dokumentu