S T A R O S T A  L E G N I C K I                                              Legnica, dnia 18 października 2022r.

      59-220 Legnica, pl. Słowiański 1

 

AB. 6740.82.8.2022.KK

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, w dniu 18 września 2022r. Starosta Legnicki wydał decyzję nr 582/22  (znak: AB.6740.82.7.2022.KK) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu udzielającą pozwolenia na budowę, obejmujące: budowę sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów, adres inwestycji: działki  nr 140/7, 96/5, 97, 138, 124, 137, 87, obręb 0009 Lipce, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, nr 322/6, 469, 468/2, 551/18, 551/19, 467, 279/6, 279/7, 279/1, 452, 277, 276/4, 438, 457, 437, 242/1, 451/1, 443/2, 443/1, 442/1, 444, 445/1, 6/21, 447, obręb 0015 Ulesie, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, nr 60/1, 60/2, 114/3, 62/13, 62/11, 62/5, 132/8, 63/12, 116/1, 66/3, obręb 0007 Jezierzany, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice, 307/72, 307/148, obręb 0006 Jakuszów, jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice.

 

W związku z powyższym każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1,  59-220 Legnica, pokój nr 327, w godzinach pracy Urzędu - w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

POUCZENIE:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   (t.j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm - wyciąg):

art.  72 ust. 6 . Organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na budowę, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.10.2022 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Kozłowska
Data na dokumencie:
18.10.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.10.2022 13:52

Rejestr zmian dokumentu