S T A R O S T A  L E G N I C K I                                                        Legnica, dnia 28 września 2022r.

      59-220 Legnica, pl. Słowiański 1

 

AB. 6740.486.4.2022.KK

 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – GOSPODARSTWA ROLNEGO PUW „SOLIDEX” Sp. z o.o. z siedzibą: Rosochata 69, 59-216 Kunice, w dniu 26 września 2022r. Starosta Legnicki wydał decyzję nr 538/22 (znak: AB.6740.486.3.2022.KK) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, obejmujące: budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 354 w obrębie geodezyjnym  Rosochata, Gmina Kunice, adres inwestycji: działka nr 354, obręb 0008 Rosochata, jednostka ewidencyjna 020904_2 Kunice.

 

W związku z powyższym każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1,  59-220 Legnica, pokój nr 327, w godzinach pracy Urzędu - w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

POUCZENIE:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (t.j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm - wyciąg):

art.  72 ust. 6 . Organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na budowę, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

                       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną [...] Rosochata, Gmina Kunice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.10.2022 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Kozłowska
Data na dokumencie:
28.09.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2022 13:29

Rejestr zmian dokumentu