Chojnów, 20.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Finansowo - Księgowy
Nazwa stanowiska pracy: Główny księgowy

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych (Dz. U . z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 2. spełnianie wymogów określonych w art. 54 ust, 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
 3. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 7. spełnia jeden z poniższych warunków:
 8. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studnia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę na stanowisku głównego księgowego.
 9. znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisów ZUS i podatkowych,
 10. znajomość zasad gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej, planu kont i klasyfikacji i budżetowej,
 11. znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 12. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i przepisów, wykonawczych do ustawy,
 13. znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, umiejętność obsługi programu SjoBestia, Word, Excel,
 14. ł) umiejętność obsługi programu PŁACE, ZLECONE, FINANE firmy PROGMAN.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. odpowiedzialność, rzetelność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dyspozycyjność, terminowość,
 4. dokładność i kreatywność w realizacji powierzonych zadań,
 5. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i innych osób, zdolności analityczne.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. obsługa finansowo-księgowa Powiatowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie,
 2. stosowanie zasad rachunkowości, sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. dekretowanie dokumentów,
 4. kontrola spraw związanych z naliczeniem płac (listy płac, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS itp.),
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowych,
 6. sporządzanie decyzji i wniosków w sprawie zmian w planie finansowym,
 7. opracowanie harmonogramu realizacji budżetu oraz jego zmian,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. sporządzanie planów. sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych jednostki,
 10. sporządzanie naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny,
 11. kontrola prawidłowości inwentaryzacji,
 12. kontrola kasy, dochodów budżetowych, druków ścisłego zarachowania.
 13. ł) opracowanie i ocena ryzyka,
 14. prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku VAT (prowadzenie rejestr zakupu, sporządzanie deklaracji VAT 7),
 15. należyte zabezpieczenie dokumentów przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem, o) wykonywanie innych prac związanych z zajmowanym stanowiskiem a nie ujętych wyżej.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (np. kopie świadectw pracy), a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego zgody ze wzorem ustalonym w przepisach określających zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z2017t. poz, 894);
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe;
 9. dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i życiorys (CV) powinny zawierać klauzule, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46iW (RODO)

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA ZAJMOWANYM STANOWISKU:

Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu). Praca w budynku jednostki w Chojnowie. Obsługa komputera i urządzeń biurowych.

6. DODATKOWE INFORMACJE :

 1. oferty należy składać do dnia 04.10.2022 r. w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie”.
 2. oferty mogą być składane osobiście w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie
 3. nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.
 4. oferty nie spełniające wymogów formalnych, nadesłane faksem lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane; w przypadku ofert nadesłanych drogą pocztowa o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data stempla pocztowego;
 5. kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną o tym fakcie powiadomieni z podaniem miejsca, terminu oraz formie końcowej selekcji;
 6. kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prac (wystawione przez lekarza medycyny pracy).
 7. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.09.2022 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
20.09.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.09.2022 12:33

Rejestr zmian dokumentu