ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG FIZJOTERAPEUTY

Dn. 14.09.2022r.

 

 

          Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na usługi fizjoterapeuty w ramach realizacji zadania prowadzenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w Programie „Za Życiem”.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2; 59 – 225 Chojnów

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Chojnowie, w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/ 1413 zawartego w dniu 10 maja 2022r. w Warszawie.

Nazwa: Program „Za Życiem”

Numer Programu: MEiN/2022/DWEW/ 1413

 

3. OKRES REALIZACJI USŁUGI:

26.09.2022r. – 31.12.2022 r.

 

4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2;    

59 – 225 Chojnów.

 

5. FINASOWANIE ZAMÓWIENIA:

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ) oraz art. 90 v ust. 1 i 2333 ustawy
z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

 • Odbiorcami usługi są dzieci w wieku 0 – 8 lat,
 • Usługi fizjoterapeuty będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym,
 • Wykonawca będzie dokonywał diagnozy wstępnej dziecka oraz diagnozy końcowej po zakończeniu terapii,
 • Wykonawca zobowiązany będzie za prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi ( lista obecności, karty pracy, dziennik obserwacji ) i przedłożenia jej w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca realizacji usługi,
 • Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczonych usług fizjoterapeuty świadczonych przez Wykonawcę,
 • Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy – Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym. Wymóg odnosi się do każdej osoby bezpośrednio wykonującej usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie podpisanego:

 • Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zapytania Ofertowego,
 • Wskazanie liczby godzin świadczonych ww. usług fizjoterapeuty z jednoczesnym wskazaniem kwoty brutto wynagrodzenia za jedną godzinę pracy,
 • Posiadanie obowiązkowego (ważnego) ubezpieczenia O.C.

 

7. KRYTERIA DOBORU OFERT:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego wg. kryteriów i przyznanych punktów:

 • Kwalifikacje ( w tym studia podyplomowe, metody specjalistyczne, doświadczenie z pracy z dziećmi ) 0 – 40 pkt.
 • Cena brutto za godzinę usług fizjoterapeuty 0 – 30 pkt.
 • Dyspozycyjność w realizacji usług fizjoterapeuty 0 – 30 pkt.

Maksymalna ilość punktów: 100

Cenę oraz dyspozycyjność za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „Formularzu oferty” będącym załącznikiem niniejszego Zapytania.

Cena musi być podana w złotówkach i ma stanowić kwotę brutto.

 

UWAGA: w cenę jednej godziny usługi fizjoterapeuty Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z jej realizacją w tym: koszt przejazdów, zabezpieczenia ewentualnej odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków higienicznych ( środków do mycia rąk, dezynfekujących ), możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności ( np. w celu raportowania przebiegu wizyty ).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają najwyższą ilość punktów, stanowiących sumę. Wynika to z konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganej łącznie liczby godzin usług fizjoterapeuty przewidzianych dla wszystkich uczestników Programu.

Z Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji, zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Formularz ofertowy powinien być podpisany i przekazany wraz z załącznikami:

 • drogą e-mail na adres: lub naszaporadnia.sekretariat@wp.pl
 • w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  przy ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2;  59 – 225 Chojnów.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce, oznakowanej danymi Wykonawcy
( nazwa, adres ).

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do dnia: 21.09.2022r. do godziny 12:00.

Oferty, które zostaną złożone po w/w. terminie – nie będą rozpatrywane.

 

9. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej ( e-mail ).

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian.

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Formularz ofertowy – załącznik 1 do Zapytania Ofertowego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG FIZJOTERAPEUTY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.09.2022 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
14.09.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.09.2022 14:13

Rejestr zmian dokumentu