DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY

PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.4210.181.2022.EB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 414 ust. 1 pkt 2 oraz art. 418 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 08.07.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał Decyzję nr 227/2022, znak WR.ZUZ.1.4210.181.2021.EB wygaszenia ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 416/2021 z dnia 21.12.2021 r., znak WR.ZUZ.1.4210.186.2021.EB udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Grzegorza Jackowskiego i Pana Pawła Oleśkiewicza na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kaczawy budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki bytowe oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kaczawy ścieków bytowych w zbiorniku bezodpływowym na terenie działki nr 499/126 obręb Spalona gm. Kunice udzielonej dla: Pan Grzegorza Jackowskiego i Pana Pawła Oleśkiewicza.

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowane strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie przy ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w dni robocze w godzinach od 830 do 1400.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty obwieszczenia.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie (ul. Rataja 32, 59-220 Legnica),
  2. stronie internetowej BIP RZGW Wrocław https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/,
  3. stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice,
  4. stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na terenie działki nr 499/126 obręb Spalona gm. Kunice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.08.2022 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
08.07.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.08.2022 14:40

Rejestr zmian dokumentu