OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – RWE SOLAR POLAND Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, w dniu 10 czerwca 2022 r. Starosta Legnicki wydał decyzję nr 414/22 (znak: AB.6740.410.3.2022.KK) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, obejmujące:

budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych CHOJNÓW 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, adres inwestycji: działka nr 281/3, obręb 0015 Osetnica, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów.

W związku z powyższym każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1,   59-220 Legnica, pokój nr 327, w godzinach pracy Urzędu — w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

POUCZENIE:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   (t.j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm - wyciąg):

art.  72 ust. 6 . Organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na budowę, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [...] elektrowni fotowoltaicznej CHOJNÓW 4
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2022 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Kozłowska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2022 15:30

Rejestr zmian dokumentu