OBWIESZCZENIE

Legnica, dnia 01 lipca 2022r.

(dzień udostępnienia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Legnickiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszenia w prasie)

GN.6830. 12  .2022

STAROSTA LEGNICKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm./

zawiadamia strony postępowania 

administracyjnego, prowadzonego  w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności oraz wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nieruchomości, położonej w Legnicy przy ul. Żołnierskiej nr nr 12, 14, 16, 18, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 140/19 o pow. 0,0012 ha, obręb Tarninów,

iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art.35 Kpa, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wynikający z konieczności zgromadzenia kompletnej dokumentacji, sporządzenia operatu szacunkowego ustalającego wysokość odszkodowania oraz umożliwienie stronom zapoznanie się z całością materiału dowodowego.

W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 36 Kpa, wskazuję przewidywany termin załatwienia sprawy na 30 września  2022r.

Pouczenie

Stronom służy prawo wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, za moim pośrednictwem do Wojewody Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od daty publicznego ogłoszenia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Legnickiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.07.2022 07:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.07.2022 07:46

Rejestr zmian dokumentu