OBWIESZCZENIE

 

Legnica, dnia 07 czerwca 2022r.

(dzień udostępnienia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Legnickiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Legnicy i ogłoszenia w prasie).

GN.6830. 12  .2022

 

 

STAROSTA LEGNICKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

 Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm./

 

zawiadamia strony postępowania 

 

administracyjnego, prowadzonego  w sprawie ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności oraz wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nieruchomości, położonej w Legnicy przy ul. Żołnierskiej nr nr 12, 14, 16, 18, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 140/19 o pow. 0,0012 ha, obręb Tarninów,

iż, Postanowieniem z dnia 06.06.2022r., tut. organ  .zwrócił się do Pani Grażyny Kasjan– Rzeczoznawcy Majątkowego o wydanie w charakterze opinii biegłego - operatu szacunkowego - ustalającego wysokość  odszkodowania - z tytułu przejęcia przez Gminę Legnica, prawa własności  w/w nieruchomości wydzielonej pod pas drogowy. Rzeczoznawca Majątkowy  obowiązany jest do wykonania operatu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r., poz. 1899/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego / Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 ze

zm. / -  w terminie do dnia 28 lipca 2022r.

 

W okresie od 01.08.2022r. do 19.08.2022r. -   strony postępowania  będą mogły zapoznać się ze sporządzonym operatem szacunkowym,  zebranymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz zgłosić ewentualne żądania. Dokumenty znajdują się do wglądu w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy Wydział  Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Słowiański 1 59-220 Legnica, pokój 623 VI piętro, w godzinach   8.30 – 14.00  (nr telefonu 76 72 43 443).

 

Pouczenie

 

Zgodnie z  art. 10 §1 Kpa,  strony mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od daty publicznego ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Legnickiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.06.2022 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
07.06.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.06.2022 07:48

Rejestr zmian dokumentu