S T A R O S T A  L E G N I C K I                                            Legnica, dnia 5 kwietnia 2022r.

59-220 Legnica, pl. Słowiański 1

AB.6740.1077.5.2021.MZ

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

             Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 tj.).

 

zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Polska Energia odnawialna Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w dniu 4 kwietnia 2022r. Starosta Legnicki wydał decyzję nr 170/22 (znak: AB.6740.1077.4.2021.MZ) zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmujące: budowę elektrowni słonecznej „Szczytniki nad Kaczawą I” o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, adres inwestycji: działka nr 176 obręb 0010 Szczytniki N/Kaczawą, jednostka ewidencyjna 020904_2 Kunice.

W związku z powyższym każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, pokój nr 336, w godzinach pracy Urzędu - w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

POUCZENIE:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 tj.):

art. 72 ust. 6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę [..] elektrowni słonecznej „Szczytniki nad Kaczawą I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2022 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Małgorzata Zając
Data na dokumencie:
05.04.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2022 14:28

Rejestr zmian dokumentu